Kiedy długi się przedawniają?

Kiedy długi się przedawniająJeżeli posiadasz wierzytelności, których nie możesz odzyskać nadal pozostają Ci przynajmniej dwie możliwości

  • Sprzedaż długu
  • Dochodzenie roszczeń przed sądem

Ta ostatnia metoda jest czasochłonna, jednak jeśli zależy Ci na odzyskaniu całości pieniędzy wraz z odsetkami będzie najodpowiedniejsza. Ale uwaga roszczenia się przedawniają. Od czasu uprawomocnienia wyroku wierzyciel ma dokładnie 10 lat na odzyskanie należności. Istnieje poza tym jeszcze jeden warunek prawny. W ciągu pierwszego roku od uzyskania korzystnego wyroku, należy podjąć działania mające na celu skuteczną windykację długu.

Przy czym za takowe działanie nie uznaje się samego wniosku o wyjawienie majątku. Co potwierdził swym wyrokiem Sąd Najwyższy. Jeśli nie dotrzymamy terminów i w ciągu roku nie podejmiemy żadnych działań dług również wtedy ulegnie przedawnieniu.
Należy pamiętać, że termin 10 lat jest podstawowym terminem wynikającym z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niekiedy ustawodawca określa ten termin inaczej. I tak dla roszczeń okresowych, przykładowo renta lub dzierżawa to okres 3 lat. A jeśli chodzi o sprzedaż usługi i dzieła to zaledwie 2 lata biegnące od terminu sprzedaży usługi, produktu lub dzieła.

„Umów należy dotrzymywać” to jedna z najstarszych zasad prawa, ale z powyższych faktów wynika również, że wierzyciel musi dokładnie pilnować terminów, kiedy to jest władny swe długi odzyskać. I tu kolejna ważna kwestia bieg  przedawnienia długów może być przerywany m.inprzedawnienie długu

  • przez rozpoczęcie mediacji,
  • pozew sądowy,
  • uznanie roszczenia przez dłużnika.

Po zaistnieniu tych przesłanek bieg przedawnienia rozpoczyna się od nowa. Stąd też bierze się tak wiele kontrowersji o to kiedy roszczenie jest przedawnione i czy można ubiegać się o jego egzekucję w przypadku przedawnienia. Dla wielu pewnie będzie to bardzo zaskakujące, ale przedawnione roszczenie nadal może być przedmiotem dochodzenia przed sądem. To po stronie dłużnika leży obowiązek poinformowania sądu, a tym samym przedstawienia wierzycielowi zarzutu przedawnienia. Tylko wtedy i oczywiście jeśli zarzut będzie zasadny postępowanie zostanie zamknięte i umorzone.

Wynika z tego, że i dla dłużnika ważnym jest pilnowanie terminów. Nie tylko wymagalności, ale i przedawnienia długów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>